Đệm ghế bằng chất liệu gấm cho chị Hoan ở Lĩnh Nam