Làm đệm da cho bộ sofa góc của khách hàng ở Đông La, Hoài Đức