Đệm ghế gỗ và đệm ghế ăn cho anh Nghị ở Thanh Liệt, Thanh Trì