Đệm ghế đỏ đô và những chiếc gối may trám vuông trắng