Tạo nên nên sự đồng bộ với bộ đệm ghế HL tại Xuân Đỉnh